На 17.07.2020г. „ТЕМЕНА“ ООД сключи административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4567-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002 2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кратко описание на проекта

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от
 пидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност
на работните места.

Стойност на проекта

Стойността на проекта е 10 000,00 лв. от които 8 500,00 лв. европейско финансиране и 1 500,00 лв. национално
финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

СВАЛЕТЕ ДОКУМЕНТА